सुनवल नगरपालिकाका कानूनहरू

सुनवल नगरसभाबाट पारित ऐन

१. सुनवल नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
२. सुनवल नगरपालिकाको न्यायीक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ) ऐन, २०७५
३. सुनवल नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५
४. सुनवल नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
५. सुनवल नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७
६. सुनवल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन (प्रत्येक वर्ष)

सुनवल नगर कार्यालिकाबाट पारित नियमावली

१. सुनवल नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५

सुनवल नगर कार्यपालिकाबाट पारित कार्यविधि

१. सुनवल नगरपालिकाको बाल कोष संचालन कार्यविधि, २०७७
२. सुनवल नगरपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७
३. सुनवल नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७
४. सुनवल नगरपालिकाको घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
५. सुनवल नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
६. सुनवल नगरपालिकाको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
७. सुनवल नगरपालिकाको कृषि बिकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
८. सुनवल नगरपालिकाको पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
९. सुनवल नगरपालिकाको मागमा आधारित कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
१०. सुनवल नगरपालिकाको निजि जग्गाबाट माटो उत्खनन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
११. सुनवल नगरपालिकाको सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
१२. सुनवल नगरपालिकाको अमानतबाट नदिजन्य पदार्थ घाटगद्दी तथा विक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
१३. सुनवल नगरपालिकाको सहकारी शित भण्डार कोष संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
१४. सुनवल नगरपालिकाको प्रसुती गृह संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
१५. सुनवल नगरपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
१६. सुनवल नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
१७. सुनवल नगरपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
१८. महिला उद्यम केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
१९. सुनवल नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
२०. सुनवल नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

सुनवल नगर कार्यपालिकाबाट जारी निर्देशिका

१. सुनवल नगरपालिकाको विद्यालय सम्पति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७
२. सुनवल नगरपालिका विद्यालय संचालन निर्देशिका, २०७७
३. सुनवल नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५

सुनवल नगर कार्यपालिकाबाट जारी मापदण्ड

१. सुनवल नगरपालिकाको वस्ती बिकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५
२. सुनवल नपाको राहत वितरण सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६

सुनवल नगर कार्यपालिकाबाट जारी आचारसंहिता

१. सुनवल नगरपालिकाको पदाधिकारीको आचारसंहिता, २०७६
मिति २०७८/०९/२४ गतेसम्म ७ ऐन, १ नियम, २० कार्यविधि, ३ निर्देशिका, २ मापदण्ड, १ आचारसंहिता गरी जम्मा ३४ कानून रहेका छन् ।

Post a Comment

0 Comments